close

Zakelijk proefabonnement 14 dagen

Bent u een particuliere gebruiker? Maak een account

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer het aantal medewerkers in.
Voer een geldig telefoonnummer in.
Voer uw postcode in.
Voer de bedrijfsnaam in.

Uw Keeper-account en opgeslagen gegevens worden bewaard in het Europese datacentrum (Dublin).

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Keeper Commander SDK & iOS SDK

Keeper Security, Inc. ('Keeper Security') verstrekt, verhandelt en verkoopt Keeper®, een mobiel en desktop beveiligingssoftwareprogramma aan particulieren, gemeenten, onderwijsinstellingen, financiële instituten en algemene bedrijven. Deze voorwaarden behelzen de Keeper Commander-softwareontwikkelingskit ('SDK') en iOS SDK (gezamenlijk de 'SDK's') die IT-beheerders en -ontwikkelaars voorziet van opdrachtregeltoegang en een app-programmeringsinterface ('AP') voor toegang tot de Keeper-account en integratie met apps van derde partijen. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door de SDK's en API's te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verstrekt Keeper Security u geen licentie om de SDK's of API's te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet toewijsbaar aan iemand anders door u. Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving op elk moment worden bijgewerkt.

Open source-licentie

De SDK's worden gereleased via de MIT-licentie.

Gebruiksrechten

Keeper Security bezit SDK's en API's die in licentie aan u worden verstrekt op niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare basis.  De SDK's en API's mogen uitsluitend worden gebruikt door een geregistreerde eigenaar van een Keeper-account. Keeper-software, de SDK's en API's worden gezamenlijk de 'software' genoemd. Keeper Security kan de SDK's of API's op elk gewenst moment bijwerken via publicatie op https://keepersecurity.com.  Beide partijen zijn gerechtigd de SDK's of API's op elk gewenst moment te gebruiken dan wel het gebruik ervan te staken. Keeper Security is gerechtigd, naar eigen goeddunken, om uw licentie op elk moment te beëindigen of als u deze voorwaarden schendt.

Gebruiksleeftijd

De software is alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is de software niet beschikbaar voor individuen jonger dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de software, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u niet gekwalificeerd bent, mag u de software niet gebruiken. Als u Keeper gebruikt in uw hoedanigheid van werknemer via een beheerd programma, moet u gemachtigd zijn door uw beheerder om de software te gebruiken.

Van tijd tot tijd biedt u de supportmedewerkers van Keeper externe toegang tot uw computerscherm, uitsluitend om problemen op te lossen die mogelijk zijn voortgekomen uit het gebruik van uw software. Keeper Security heeft geen toegang tot uw hoofdwachtwoord of uw gegevens. U wijst hierbij elke claim af voor schade door problemen die mogelijk voortkomen uit dergelijke toegang, waaronder zonder beperking enige onderbreking of schade die wordt veroorzaakt door Keeper Security of zijn werknemers.

Verantwoordelijkheden en beperkingen

De software mag uitsluitend worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en als zodanig gaat u ermee akkoord deze niet te misbruiken. Bij gebruik van de software stemt u ermee in u te houden aan de algemene voorwaarden:

Materiaal dat softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, bestanden of programma's die bedoeld zijn om het gebruik, de toegang of de functionaliteit van de software te onderbreken, vernietigen, schenden of beperken, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of overdragen.

Al het materiaal dat illegaal, pornografisch, grof of obsceen is, niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of verzenden.

Materiaal dat het eigendom, de privacy, gebruikersvoorwaarden of intellectueel eigendomsrechten van anderen schendt niet te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins over te dragen.

Enig deel van de software zoals uitgevoerd door de back-endsystemen van Keeper Security niet te 'reverse engineeren', wijzigen, aanpassen, hacken, vertalen, kopiëren, verspreiden, verpanden, overdragen, verzenden, er afgeleide werken van te maken, exploiteren, belemmeren of kraken.

De SDK's en API's niet te gebruiken voor enige toepassing die de essentiële gebruikerservaring of functionaliteit van de software repliceert of probeert te vervangen voor een ander product of service.

Probeer uw identiteit, de identiteit van uw service of die van uw software-app te verbergen of maskeren bij de aanvraag van autorisatie om SDK's of API's te gebruiken.

Tenzij u een gemachtigde wederverkoper bent, is het niet toegestaan om de Software, een deel ervan, documenten die zijn geleverd in in verband met de Software of andere inhoud, waaronder nieuwsbrieven over de Software die u hebt verkregen via Keeper Security weer te geven, te reproduceren, te licentiëren of te verspreiden.

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, content verwijderen en gebruikers de toegang ontzeggen tot enige content die het illegaal, bedreigend, pornografisch, grof, obsceen of in schending van de intellectueel eigendoms- of wettelijke rechten van een andere partij acht.

Software en support

De verstrekte software is onderhevig aan deze overeenkomst en kan worden aangepast door Keeper Security Inc., evenals de richtlijnen, regels of het uitvoeringsbeleid dat Keeper Security Inc. Mogelijk in het leven roept en van tijd tot tijd plaatst (deze voorwaarden zijn zonder beperking inclusief Keeper Security Inc.'s privacybeleid .

Informatie over copyright, patenten en handelsmerken

De Keeper-software en de informatie daarin is het eigendom van Keeper Security en wordt beschermd tegen ongeautoriseerd(e) kopiëren en ontleding door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, het handelsmerkenrecht, internationale conventies en andere intellectueel eigendomsrechten. Bij wijze van voorbeeld, niet als beperking, zijn 'Keeper', 'Password Keeper', 'Keeper DNA' en de Keeper-logo's geregistreerde handelsmerken van Keeper Security onder de van toepassing zijnde wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Amazon Web Services, en het 'Powered by Amazon Web Services'-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of gelieerde partijen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige software of servicenamen of logo's die worden weergegeven in de software zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Keeper Security en/of de betreffende eigenaren. De afwezigheid van een software- of servicenaam of -logo in deze lijst staat niet voor het afstand nemen van Keeper Security's handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrechten betreffende die naam of dat logo. Keeper's merkrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden voor Keeper's logo's en kleuren vindt u hier.

Keeper wordt beschermd door Amerikaanse patentnummers 8.656.504, 9.294.476, 9.465.786, 8.868.932, en 8.738.934. Aanvullende patenten zijn in aanvraag.

Software en ondersteuning

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken en zonder verplichting, u ondersteuning of aanpassingen aan de SDK's en API's bieden. Keeper Security kan dergelijke ondersteuning op elk moment aanpassen, beëindigen of stopzetten, waaronder ook het beschikbaar stellen van of de voortzetting van de SDK’s of API’s.

Kosten en betalingen

Keeper Security heeft aanzienlijke investeringen gedaan en blijft deze doen in SDK's en API's. De SDK's en API's zij gratis en open source voor geregistreerde Keeper-gebruikers. Als het gebruik van de SDK's of API's echter aanzienlijk is in volume of specifieke aanpassingen voor gebruik vereist in commerciële toepassingen voor een gebruikersaccount, behoudt Keeper Security zich het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Recht om toegang uit te schakelen

Keeper Security kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw toegang tot de software ongedaan maken, zonder restitutie of vergoeding als de overtuiging er is dat u enige gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Naleving van wetten en controle

U mag de Software alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. U gaat ermee akkoord deze Software niet te gebruiken op een manier die lokale, regionale of landelijke wetten in de Verenigde Staten of het land waarin u de Software gebruikt overtreedt of met het doel dit te doen.

Schadeloosstelling

Hierbij gaat u ermee akkoord om Keeper Security, zijn zakenpartners, externe leveranciers, providers, licentiegevers, ambtenaren, directeurs, werknemers, distributeurs en agenten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van schade, verlies, schulden, betalingen en kosten (waaronder kosten en redelijke vergoedingen voor advocaten) in verband met een claim of actie die voortkomt uit (i) een vermeende schending van deze gebruiksvoorwaarden, (ii) de inhoud of boodschap van berichten die u verstuurt met de Software of (iii) uw gebruik van de Software of hiermee te maken heeft. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Keeper Security het recht heeft schade op u te verhalen als u de Software voor onwettige doeleinden, op een onwettige manier of op een manier die indruist tegen deze gebruiksvoorwaarden gebruikt. Deze schade kan onder andere bestaan uit directe, indirecte, speciale of incidentele schade of schade om kosten te deken, vertrouwensschade of gevolgschade.

Intellectueel eigendomsrechten in uw content

U gaat ermee akkoord dat u de software niet gebruikt om contactlijsten, communicatie of content te uploaden of verzenden die een schending vormen van de rechten van een partij, of die ongepast zijn. Door ideeën, concepten, uitvindingen of content in te zenden voor deze website, of door deze te gebruiken in relatie tot de software, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke inzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u overgaat tot een dergelijke inzending, gaat u ermee akkoord dat u met de software geen communicatie of content die inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt aan Keeper Security of een derde partij verzendt. Als u bedrijfsinformatie, ideeën, concepten of uitvindingen of content naar Keeper Security per e-mail verzendt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke verzending niet-vertrouwelijk is voor alle doeleinden. Als u een inzending verstuurt naar Keeper Security of als u enig(e) bedrijfsinformatie, idee, concept of uitnodiging verzendt naar Keeper Security via e-mail, verleent u of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke content of intellectueel eigendom uitdrukkelijk aan Keeper Security een niet-exclusieve, royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, wereldwijde licentie verstrekt om dergelijke content te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, publiceren, vertalen, uit te voeren en tentoon te stellen, op welke manier dan ook. Dienovereenkomstig is het Keeper Security toegestaan om dergelijke code-inzendingen voor Keepers Github-bewaarplaats, zoals plugins of functieverbeteringen waarbij gebruik is gemaakt van SDK's of API's, te gebruiken en/of publiceren ten faveure van andere gebruikers van Keeper.

Beveiligingsmelding en ontsluitingsbeleid

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Indien we vaststellen dat een entiteit of individu een poging heeft ondernomen om onze software, infrastructuur en/of een gebruikersapparaat te reverse engineeren, binnendringen, infiltreren of schenden (waaronder een schending van zwakke punten in een besturingssysteem dat is gemaakt door of wordt gebruikt door een van onze strategische OEM-partners), ondernemen wij snel actie. Hetzij in de vorm van een rechtszaak en/of openbaarmaking aan de lokale, provinciale en federale rechtshandhavende instanties.

Verklaring van afstand en garantie

U gaat ermee akkoord om Keeper op eigen risico te gebruiken. Keeper Security geeft geen garanties op ononderbroken of foutloos gebruik van Keeper. Er worden ook geen garanties gegeven ten aanzien van de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van Keeper. De Software wordt "as-is" geboden en Keeper Security doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, waaronder impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en afwezigheid van eventuele schendingen.

Uw enige en unieke remedie voor eventueel falen of ondermaats presteren van de software, zijn commercieel redelijke inspanningen om de software aan te passen of te repareren door Keeper Security. Keeper Security verhelpt regelmatig problemen, en voert verbeteringen en upgrades door in de software ten behoeve van alle klanten met betaalde abonnementen.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL KEEPER SECURITY, NOCH EEN VAN ZIJN SERVICEPROVIDERS, ZAKENPARTNERS, INFORMATIEVERSTERKKERS, ACCOUNTPROVIDERS, LICENTIEVERSTREKKERS, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS OF VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN VOLGENS GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, VERANTWOORDELIJK ZIJN RICHTING U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE GELDELIJKE SCHADE, HETZIJ DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DEKKENDE, ONDERSTEUNENDE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS KEEPER SECURITY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR ENIGE ANDERE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

IN HET GEVAL DAT, NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, KEEPER SECURITY GEACHT WORDT AANSPRAKELIJK TE ZIJN RICHTING U VOOR SCHADE DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE [HETZIJ VIA CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER ONACHTZAAMHEID), SOFTWARE-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS], IS DE MAXIMAAL GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEEPER SECURITY RICHTING U, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE IN DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE OPBOUW VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE CLAIM, MINUS EVENTUELE SCHADE DIE DAARVOOR IS BETAALD DOOR KEEPER AAN U GEDURENDE DIE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, DEZE BEPERKING EN UITSLUITING ZIJN DAN OOK MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Beperkte personen, Export van software of Technische gegevens

U garandeert hierbij dat u geen 'Beperkte persoon' bent. Voor de doeleinden van deze overeenkomst bent u een 'beperkte persoon' als u of een functionaris, directeur of controlerende aandeelhouder van de entiteit uit naam waarvan u de software gebruikt, (1) ingezetene bent/is van of een entiteit die opereert onder de wetten van Cuba, Iran, Soedan, Syrië of een ander land waarmee Amerikaanse ingezetenen geen transacties mogen aangaan, zoals van tijd tot tijd mogelijk wordt bepaald door de Amerikaanse Treasury Department; (2) bent/is aangemerkt als een ingezetene of instituut waarvoor een witwasverdenking geldt door de Amerikaanse Treasury Department; (3) op de lijst staat met afgewezen personen of terroristenlijst of entiteitenlijst van de Amerikaanse Commerce Department; (4) betrokken bent/is bij activiteiten met kern-, raket-, chemische of biologische wapens waaraan Amerikaanse ingezetenen niet mogen bijdragen zonder een vergunning van de Amerikaanse overheid; of (5) in bezit bent/is, wordt gecontroleerd of handelt uit naam van een beperkte persoon. Als u een beperkte persoon wordt tijdens de duur van deze overeenkomst, brengt u Keeper Security daarvan binnen vierentwintig (24) uur op de hoogte, en Keeper Security behoudt zich het recht voor om alle verdere verplichtingen jegens u op te schorten, onmiddellijk en zonder verdere aansprakelijkheid jegens u, maar zonder afbreuk te doen aan uw lopende verplichtingen aan Keeper Security.

U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult gebruiken om een transactie uit te voeren of faciliteren met een beperkte persoon, met uitzondering zoals mogelijk uitdrukkelijk schriftelijk vooraf toegestaan door de Amerikaanse overheid. U mag de software, of een directe afgeleide daarvan, inclusief technische gegevens, niet verwijderen of exporteren uit de Verenigde Staten of de export of her-export van de software toestaan, bij schending van enige beperkingen, wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander van toepassing zijnd land.

Koppelingen naar websites van derde partijen

Met deze Software kunnen gebruikers linken naar websites van derden die niet bij Keeper Security horen. Deze links worden u geboden voor uw gemak en Keeper Security is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites. Alle websites die niet bij Keeper Security horen en die u via deze website opent, staan los van Keeper Security. Keeper Security heeft dan ook geen controle over de inhoud van deze websites. Daarnaast houdt een link naar een website buiten Keeper Security niet in dat Keeper Security de inhoud of het gebruik van deze websites aanraadt of hier verantwoordelijkheid voor accepteert.

Geen geïmpliceerde toezeggingen

Onder geen enkele omstandigheid zal enige verwijzing naar een derde partij of software of services van derde partijen mogen worden opgevat als een goedkeuring of een erkenning door Keeper Security van die derde partij of enige software of service die wordt verstrekt door een derde partij.

Privacybeleid

Keeper Security's privacybeleid vindt u hier https://keepersecurity.com/nl_NL/privacypolicy.html. Door onze software te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met alle voorwaarden, voorzieningen en bepalingen van ons privacybeleid.

Volledige overeenkomst

Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden niet ten uitvoer kan worden gebracht of ongeldig is, wordt deze bepaling beperkt of verwijderd in zoverre dit nodig is zodat deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven, blijven gelden en ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Verklaringen van afstand, scheidbaarheid, wijzigingen & meldingen

Keeper Security en u komen overeen dat deze algemene voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring van wederzijdse overeenkomst tussen de partijen is, en dat deze alle eerdere overeenkomsten, hetzij mondeling dan wel schriftelijk, evenals communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden overschrijft, en dat alle afstandsverklaringen en aanpassingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders verstrekt. Geen enkele vertraging of nalatigheid door een van beide partijen betreffende enig(e) recht of remedie onder deze gebruiksvoorwaarden of bestaande wet zal worden beschouwd als een ontheffing van een dergelijk recht of remedie. Keeper Security behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de meest actuele versie publiceren op onze website. Door uw doorlopend gebruik van de software bindt u zich aan de aangepaste en herziene gebruiksvoorwaarden. Keeper Security behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail, op apparaatniveau of in de Keeper-software om u op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen gerelateerd aan uw account.

Geen bureau

Er worden geen bedrijven, partnerschappen, samenwerkingen of banen gemaakt door uw gebruik van Keeper. U hebt geen enkele bevoegdheid om Keeper Security op welke manier dan ook ergens toe te verplichten.

Toepasselijk recht, locatie en jurisdictie

De overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Jurisdictie voor enige gerechtelijke stappen in relatie tot de overeenkomst zal geschieden in de staat of de federale rechtbanken in Chicago, Illinois in Cook County.

Extra informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van de software van Keeper of deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via support@keepersecurity.com. U kunt ook een brief sturen naar: CRM Management, Keeper Security, Inc., 850 W. Jackson Blvd, Suite 500, Chicago, IL 60607, Verenigde Staten.