close

14-dniowa wersja próbna dla firm

Jesteś użytkownikiem indywidualnym? Załóż konto

Podaj imię.
Podaj nazwisko.
Wprowadź aktywny adres e-mail.
Podaj liczbę pracowników.
Wprowadź aktywny numer telefonu.
Wpisz kod pocztowy.
Podaj nazwę firmy.

Twoje konto Keeper oraz dane będą przechowywane w centrum danych w UE (w Dublinie)

Warunki użytkowania

Keeper Commander SDK oraz iOS SDK – Warunki użytkowania

Firma Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) tworzy, wprowadza na rynek i sprzedaje Keeper®, oprogramowanie na urządzenia mobilne i stacjonarne przeznaczone dla osób indywidualnych, urzędów, instytucji edukacyjnych, finansowych i przedsiębiorstw. Niniejsze warunki użytkowania dotyczą Keeper Commander – zestawu narzędzi dla programistów („SDK”) oraz iOS SDK (nazywanych razem „zestawami SDK”), które umożliwiają administratorom IT oraz programistom dostęp do wiersza poleceń i interfejsu programistycznego aplikacji („API”) przez ich konto Keeper oraz integrację z aplikacjami stron trzecich. Proszę przeczytać dokładnie niniejsze Warunki użytkowania. Firma Keeper Security nie udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z zestawów SDK i interfejsów API. Użytkownik nie może przenieść niniejszych warunków użytkowania na nikogo innego. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać uaktualnione w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Licencja open source

Zestawy SDK są udostępniane na podstawie licencji MIT.

Prawa użytkowania

Keeper Security jest właścicielem zestawów SDK i API, które zostają udostępnione użytkownikowi w ramach niewyłącznej licencji bez prawa do udzielania sublicencji.   Z SDK i API może korzystać tylko zarejestrowany właściciel konta Keeper. Oprogramowanie Keeper, zestawy SDK i interfejsy API są zbiorczo nazywane “Oprogramowaniem.” Firma Keeper Security może w każdej chwili uaktualnić SDK i API i opublikować te uaktualnienia na stronie internetowej: https://keepersecurity.com.   Każda ze stron może korzystać z SDK i API, jak i przestać z nich korzystać w każdej chwili. Keeper Security może według własnego uznania zakończyć licencję w dowolnym momencie lub w sytuacji, gdy naruszone zostaną niniejsze warunki.

Wiek użytkownika

Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę na mocy właściwego prawa. Nie ograniczając powyższego, oprogramowanie nie jest dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z oprogramowania jest jednoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik ma ponad 18 lat. Jeśli użytkownik nie spełnia tych warunków, nie może korzystać z Oprogramowania. Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania Keeper jako pracownik w ramach określonego administrowanego programu musi posiadać zezwolenie na korzystanie z oprogramowania udzielone przez administratora.

Od czasu do czasu, może być konieczne zapewnienie pracownikom działu pomocy Keeper dostępu zdalnego umożliwiającego zobaczenie ekranu komputera wyłącznie w celach związanych z rozwiązywaniem problemów mogących pojawić się w trakcie korzystania z oprogramowania. Firma Keeper Security nie będzie miała dostępu do hasła głównego użytkownika ani do jego danych. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć w związku z udzieleniem takiego dostępu, w tym za jakiekolwiek zakłócenia lub szkody spowodowane przez firmę Keeper Security lub jej pracowników.

Obowiązki i ograniczenia

Oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach zgodnych z prawem i w związku z tym, użytkownik potwierdza, że nie będzie korzystać z niego w innych celach. Korzystanie z oprogramowania jest jednoznaczne z przestrzeganiem postanowień ogólnego Regulaminu:

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie użytkowania, dostępu lub funkcjonalności niniejszego oprogramowania.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów nielegalnych, pornograficznych, obraźliwych lub obscenicznych.

Zabrania się przesyłania, publikowania, wysyłania drogą e-mailową lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawo własności, prywatność, warunki użytkowania lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Zabrania się stosowania "inżynierii odwrotnej", zmieniania, modyfikowania, hakowania, tłumaczenia, kopiowania, rozpowszechniania, zastawiania, cedowania, przenoszenia, wytwarzania prac pochodnych, wykorzystywania, obciążania lub uszkadzania jakiejkolwiek części Oprogramowania obsługiwanego przez systemy wewnętrzne firmy Keeper Security.

Zabrania się korzystania z zestawu SDK i interfejsów API w przypadku jakichkolwiek aplikacji, które kopiują lub próbują zastąpić podstawowe środowisko użytkownika lub funkcjonalność Oprogramowania innym produktem lub usługą.

Zabrania się podejmowania prób ukrycia lub zamaskowania swojej tożsamości, rodzaju Twoich usług lub rodzaju Twojej aplikacji podczas ubiegania się o zgodę na korzystanie z SDK lub API.

Jeżeli nie jesteś autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania, zabrania się wyświetlania, kopiowania, odtwarzania, licencjonowania i rozprowadzania Oprogramowania, wszelkich jego składników, udostępnionej dokumentacji dotyczącej Oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści, w tym m.in. biuletynu dotyczącego Oprogramowania, wysyłanego przez firmę Keeper Security.

Firma Keeper Security, według własnego uznania, może usuwać treści i zablokować dostęp użytkownika do wszelkich treści, które uzna za nielegalne, groźne, pornograficzne, obraźliwe, obsceniczne lub które naruszają własność intelektualną lub prawa innej osoby.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Dostawca oprogramowania podlega niniejszej Umowie, również w formie zmienionej przez Keeper Security Inc., i wszelkim wskazówkom, zasadom i politykom operacyjnym, które mogą być wprowadzane przez firmę Keeper Security Inc. i publikowane co jakiś czas (uwzględniając Politykę prywatności firmy Keeper Security Inc.).

Informacje dotyczące praw autorskich, patentów i znaków handlowych

Oprogramowanie Keeper oraz zawarte w nim informacje stanowią własność firmy Keeper Security i są chronione przed nieuprawnionym kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych, prawo dotyczące ochrony znaków towarowych, konwencje międzynarodowe i inne prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Na przykład "Keeper", "Password Keeper", "Keeper DNA" i loga Keeper to zarejestrowane znaki towarowe firmy Keeper Security na mocy obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych państw. Apple, logo Apple oraz Mac to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak handlowy firmy Google Inc. Logo Amazon Web Services oraz "Powered by Amazon Web Services" to znaki towarowe firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Inne nazwy Oprogramowania lub usług lub loga pojawiające się w Oprogramowaniu stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Keeper Security i/lub ich właścicieli. Brak nazwy Oprogramowania lub usługi na powyższej liście nie stanowi zrzeczenia się praw dotyczących ochrony tego znaku towarowego lub nazwy, ani innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej przez firmę Keeper Security. Wytyczne dotyczące znaków handlowych Keeeper oraz warunki użytkowania logo i kolorów Keeper można znaleźć tutaj.

Keeper jest objęty ochroną patentową – amerykańskie numery patentowe: 8,656,504, 9,294,476, 9,465,786, 8,868,932, oraz 8,738,934. Kolejne zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację.

Oprogramowanie i pomoc techniczna

Firma Keeper Security może, według własnego uznania i bez żadnego zobowiązania, zapewnić Ci wsparcie związane z zestawami SDK i z interfejsami API, jak również zapewnić ich modyfikacje. Firma Keeper Security może modyfikować lub zakończyć takie wsparcie w każdym momencie, co tyczy się również udostępniania SDK i API.

Opłaty

Firma Keeper Security poczyniła znaczne inwestycje w związku z SDK i API i wciąż w nie inwestuje. SDK i API są darmowe i udostępniane na zasadzie open source dla zarejestrowanych użytkowników Keeper. Jednakże, jeśli użytkowanie SDK i API będzie znaczne lub będzie wymagało licznych dostosowań dla kont użytkowników do użytku w aplikacjach komercyjnych, Keeper Security zastrzega sobie prawo do pobrania opłat na ten cel.

Prawo od zablokowania dostępu

Firma Keeper Security może, według własnego uznania, natychmiast pozbawić użytkownika dostępu do Oprogramowania bez refundacji, jeżeli uzna, że naruszone zostały jakiekolwiek warunki użytkowania.

Zgodność z przepisami prawa i monitorowanie

Należy używać Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się nie używać niniejszego Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, stanowe lub federalne przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych oraz jakiekolwiek przepisy w jego państwie.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Niniejszym użytkownik zgadza się zwolnić firmę Keeper Security, jej partnerów biznesowych, dostawców, w tym dostawców zewnętrznych, licencjodawców, pracowników wyższego szczebla, dyrektorów, pracowników, dystrybutorów i przedstawicieli z odpowiedzialności oraz chronić ich i zabezpieczać przed szkodami, stratami, zobowiązaniami, rozliczeniami i wydatkami (w tym m.in. kosztami adwokackimi) związanymi z wszelkimi roszczeniami, które mogą (i) pojawić się w związku z rzekomymi naruszeniami niniejszych warunków użytkowania, (ii) pojawić się w związku z zawartością lub skutkiem jakichkolwiek wiadomości przesyłanych przez użytkownika za pomocą Oprogramowania lub (iii) w inny sposób wyniknąć z użytkowania Oprogramowania przez użytkownika lub w związku z tym użytkowaniem. Ponadto użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma Keeper Security ma prawo dochodzić odszkodowania za użytkowanie Oprogramowania w celach niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszymi warunkami użytkowania, i że takie odszkodowanie może uwzględniać m.in. odszkodowanie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, odszkodowanie za szkody przypadkowe, odszkodowanie na pokrycie szkód, odszkodowanie związane z poleganiem na zawartej umowie i odszkodowanie za szkody pośrednie.

Prawo do własności intelektualnej w treściach wprowadzonych przez użytkownika

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Oprogramowania w celu przesyłania lub przekazywania jakichkolwiek list kontaktów, komunikacji ani jakichkolwiek innych treści, które naruszają, łamią lub sprzeniewierzają jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron. Dostarczając pomysły, idee oraz treści na tę stronę lub korzystając z nich w związku z Oprogramowaniem, użytkownik potwierdza, że ich dostarczanie nie jest poufne niezależnie od celu ich wykorzystania. Jeśli użytkownik dostarcza takie treści, potwierdza, że nie będzie przesyłał firmie Keeper Security, ani żadnej stronie trzeciej za pośrednictwem Oprogramowania żadnej komunikacji ani żadnych treści, które naruszają lub łamią jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek ze stron. Jeśli użytkownik przekazuje jakiekolwiek informacje, pomysły, idee lub treści biznesowe firmie Keeper Security drogą e-mailową, potwierdza, że ich przekazanie nie jest poufne niezależnie od celu. Dostarczanie firmie Keeper Security lub przesyłanie firmie Keeper Security drogą e-mailową jakichkolwiek informacji, idei lub pomysłów biznesowych jest jednoznaczne z zagwarantowaniem, że właściciel takich treści lub właściciel praw intelektualnych do takich treści udziela firmie Keeper Security niewyłącznej, bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, kopiowanie, wytwarzanie prac pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie takich treści w jakikolwiek sposób. W związku z tym, wszelkie przekazywanie kodu źródłowego do repozytorium Github Keeper, takie jak wtyczki lub ulepszenia funkcji przy użyciu zestawów SDK lub interfejsów API może zostać wykorzystane i opublikowane przez firmę Keeper Security dla korzyści innych użytkowników Keeper.

Polityka powiadomień w kwestiach zabezpieczeń

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Jeśli zauważymy, że jakiś podmiot lub osoba indywidualna próbuje stosować inżynierię odwrotną względem Oprogramowania, infrastruktury i/lub urządzenia użytkownika, uzyskuje do nich dostęp, infiltruje je lub narusza (z uwzględnieniem naruszeń i słabości systemu operacyjnego stworzonego lub użytkowanego przez jednego z naszych strategicznych partnerów OEM), podejmiemy szybkie działania – w formie procesu sądowego i/lub poinformowania o tym odpowiedniej lokalnej, stanowej lub federalnej agencji egzekwowania prawa.

Wyłączenie gwarancji i środki naprawcze

Użytkownik zgadza się korzystać z oprogramowania Keeper na własne ryzyko. Firma Keeper Security nie gwarantuje, że nie wystąpią przerwy lub błędy w działaniu oprogramowania Keeper i nie udziela żadnej gwarancji na skutki związane z działaniem oprogramowania. Oprogramowanie jest dostarczanie w stanie "w jakim jest" i firma Keeper Security zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje zbywalności i przydatności do określonych celów i gwarancji nienaruszalności.

Działania komercyjne firmy Keeper Security mające na celu dostosowanie lub naprawienie Oprogramowania będą stanowiły jedyny i wyłączny środek naprawczy z tytułu jakiejkolwiek przerwy lub błędu w działaniu Oprogramowania. Firma Keeper Security regularnie wprowadza poprawki, ulepszenia i aktualizacje swojego Oprogramowania, aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom korzystającym z płatnego abonamentu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU I WEDŁUG ŻADNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, DELIKTU, UMOWY LUB INNEGO DOKUMENTU, FIRMA KEEPER SECURITY LUB JAKIKOLWIEK DOSTAWCA JEJ GŁÓWNYCH USŁUG, PARTER BIZNESOWY, DOSTAWCA INFORMACJI LUB KONT, LICENCJODAWCA, PRACOWNIK WYŻSZEGO SZCZEBLA, DYREKTOR, PRACOWNIK, DYSTRYBUTOR LUB PRZEDSTAWICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA ODSZKODOWANIE PIENIĘŻNE, NIEZALEŻNIE CZY JEST TO ODSZKODOWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIE NA POKRYCIE SZKÓD, ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, CZY ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POŚREDNIE, NAWET JEŚLI FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI TAKIEGO ODSZKODOWANIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA JAKIEKOLWIEK INNEJ STRONY.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, JEŚLI FIRMA KEEPER SECURITY ZOSTANIE UZNANA ZA ODPOWIEDZIALNĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD JEGO POWODU I NIEZALEŻNIE OD FORMY [UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPROGRAMOWANIE LUB INNE], MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KEEPER SECURITY WOBEC UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OPROGRAMOWANIE W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED OKREŚLENIEM ROSZCZENIA, POMNIEJSZONEJ O WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE ODSZKODOWANIA WYPŁACONE PRZEZ FIRMĘ KEEPER SECURITY W OKRESIE TYCH TRZECH (3) MIESIĘCY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY PRZYPADKOWE ANI SZKODY POŚREDNIE, WIĘC TAKIE OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA.

Podmioty o ograniczonych prawach, eksport oprogramowania lub danych technicznych

Niniejszym użytkownik gwarantuje, że nie jest "Podmiotem o ograniczonych prawach". Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że użytkownik jest "Podmiotem o ograniczonych prawach" jeżeli użytkownik lub pracownik wyższego szczebla, dyrektor lub udziałowiec większościowy przedsiębiorstwa, w imieniu którego użytkownik korzysta z Oprogramowania (1) jest obywatelem Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub jakiegokolwiek innego państwa, z którymi obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą zawierać transakcji, i których lista jest ustalana okresowo przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub jest podmiotem powołanym na mocy prawa któregoś z tych państw; (2) znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami (Specially Designated National) lub instytucji uznanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za główne źródło zagrożenia pod względem prania pieniędzy; (3) znajduje się na liście osób odrzuconych (Denied Persons List) lub liście terrorystów (Terrorists List) lub liście podmiotów (Entity List) prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych; (4) jest zaangażowany w działania związane z produkcją broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej lub pocisków rakietowych, w których obywatel Stanów Zjednoczonych nie może uczestniczyć, jeśli nie posiada licencji wydanej przez rząd Stanów Zjednoczonych; lub (5) posiadał lub kontrolował podmiot o ograniczonych prawach lub działał w imieniu takiego podmiotu. Jeśli użytkownik stanie się Podmiotem o ograniczonych prawach w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma obowiązek powiadomić firmę Keeper Security o tym fakcie w przeciągu dwudziestu czterech (24) godzin, a firma Keeper Security ma prawo natychmiast zerwać wszelkie zobowiązania względem takiego użytkownika i nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec niego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek istniejących zobowiązań użytkownika wobec firmy Keeper Security.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie korzystać z Oprogramowania w celu prowadzenia lub umożliwienia jakiejkolwiek transakcji z jakimkolwiek Podmiotem o ograniczonych prawach z wyjątkiem przypadków, w których uzyska wcześniejszą pisemną zgodę rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik nie może kolportować, eksportować ani umożliwiać eksportu bądź eksportu wtórnego niniejszego Oprogramowania lub jakiegokolwiek Oprogramowania z nim powiązanego, w tym danych technicznych, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem lub jakimikolwiek ograniczeniami lub ustawami prawnymi, obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju.

Łącza do stron firm trzecich

Niniejsze Oprogramowanie pozwala użytkownikom na łączenie się z zewnętrznymi stronami internetowymi nienależącymi do firmy Keeper Security. Linki do tych stron są udostępniane dla wygody użytkowników i firma Keeper Security nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek z tych stron. Wszelkie strony internetowe nienależące do firmy Keeper Security, które użytkownik odwiedza za pośrednictwem tej strony są stronami niezależnymi od Keeper Security i firma Keeper Security nie ma żadnej kontroli nad ich zawartością. Ponadto, umieszczenie łącza do jakiejkolwiek strony internetowej nienależącej do Keeper Security nie oznacza, że firma Keeper Security poleca taką stronę lub przyjmuje odpowiedzialność za zawartość takiej strony lub za korzystanie z niej.

Brak kryptoreklamy

Jakiegokolwiek odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej, Oprogramowania strony trzeciej lub jej usług nie należy postrzegać jako promowanie przez firmę Keeper Security tej strony trzeciej ani jakiegokolwiek Oprogramowania lub usługi strony trzeciej.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy Keeper Security znajduje się na stronie: https://keepersecurity.com/pl_PL/privacypolicy.html. Korzystając z naszego Oprogramowania użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia i warunki naszej Polityki Prywatności.

Umowa jako całość

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania okaże się nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum tak, by niniejsze warunki pozostały w pełni obowiązujące i wykonalne.

Zrzeczenie się praw, rozdzielność postanowień, zmiany i powiadomienia

Firma Keeper Security i użytkownik zgadzają się, że niniejsze warunki użytkowania stanowią kompletne i wyłączne oświadczenie wzajemnego zrozumienia pomiędzy stronami, zastępują i anulują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i inne uzgodnienia związane z przedmiotem niniejszych warunków użytkowania w formie pisemnej i ustnej oraz zgadzają się, że wszelkie zrzeczenia się praw i zmiany postanowień muszą mieć formę pisemną i zawierać podpis obu stron, chyba że określono inaczej w niniejszym dokumencie. Żadna zwłoka lub uchybienie którejkolwiek ze stron w wykonaniu któregokolwiek prawa lub środka prawnego określonego w niniejszych warunkach użytkowania lub istniejących na mocy przepisów prawa nie będzie traktowana jako zrzeczenie się tego prawa lub środka prawnego. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili i będzie publikować najnowszą wersję tych warunków na swojej stronie internetowej. Kontynuowanie użytkowania Oprogramowania jest jednoznaczne z podleganiem pod zmienione warunki użytkowania. Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową na poziomie urządzenia lub poprzez aplikację Keeper w celu poinformowania o istotnych zdarzeniach lub ważnych zmianach związanych z jego kontem.

Brak pośredników

Korzystanie z oprogramowania Keeper nie tworzy żadnego rodzaju przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint venture ani stosunku pracy. Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek zobowiązań względem firmy Keeper Security.

Prawo właściwe, miejsce i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Dla wszelkich spraw sądowych związanych z niniejszą Umową jurysdykcją właściwą jest jurysdykcja sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Chicago, w stanie Illinois, w Hrabstwie Cook.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania Keeper lub niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres: support@keepersecurity.com lub list: CRM Management, Keeper Security, Inc., 850 W. Jackson Blvd, Suite 500, Chicago, IL 60607, USA.