Podmienky používania

Podmienky používania pre Keeper Commander SDK a iOS SDK

Keeper Security, Inc. (ďalej len „Keeper Security“) poskytuje, propaguje a predáva Keeper®, softvér na zabezpečenie mobilných zariadení a stolových počítačov pre jednotlivcov, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, finančné inštitúcie a bežné podniky. Tieto podmienky upravujú používanie vývojárskej softvérovej súprav Keeper Commander (ďalej len „SDK“) a iOS SDK (súhrnne nazývané „SDK“), ktoré poskytujú IT správcom a vývojárom s prístupom k príkazovému riadku a programovaciemu rozhraniu aplikácií (ďalej len „API“) prístup k ich účtu Keeper, ako aj integráciu s aplikáciami tretích strán. Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania. Používaním SDK a API súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak s nejakou časťou týchto podmienok nesúhlasíte, spoločnosť Keeper Security vám neudeľuje licenciu na používanie SDK a API. Tieto podmienky používania nemôžete preniesť na inú osobu. Tieto podmienky môžu byť kedykoľvek aktualizované bez upozornenia.

Licencie na softvér otvorených zdrojov

SDK sú vydávané na základe licencie MIT.

Právo na používanie

Keeper Security je vlastníkom SDK a API, ktoré vám sú licencované neexkluzívnym a nesublicencovateľným spôsobom. SDK a API môžu byť používané len zaregistrovaným vlastníkom účtu Keeper. Softvér Keeper,SDK a API sú súhrnne nazývané „softvér“ a Keeper Security môže kedykoľvek aktualizovať SDK alebo API vydaním novej verzie na adrese https://keepersecurity.com. Každá zo zmluvných strán môže SDK alebo API kedykoľvek začať alebo prestať používať. Keeper Security môže ukončiť vašu licenciu kedykoľvek na základe svojho rozhodnutia alebo v prípade, že porušíte tieto podmienky.

Vek na používateľov

Softvér je dostupný len osobám, ktoré sú právne spôsobilé na podpísanie právne záväznej zmluvy. Bez toho, aby bolo dotknuté predchádzajúce vyhlásenie, softvér nie je prístupný osobám mladším ako 18 rokov. Používaním softvéru vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Ak túto podmienku nespĺňate, nemáte povolenie používať softvér. Ak používate aplikáciu Keeper ako zamestnanec v rámci spravovaného programu, musíte mať povolenie na používanie softvéru od svojho správcu.

Tímu podpory Keeper môžete výhradne na účely riešenia problémov, ktoré môžu nastať pri používaní softvéru, pravidelne poskytovať diaľkový prístup na vašu obrazovku. Spoločnosť Keeper Security nedostane prístup k vášmu hlavnému heslu ani k vašim údajom. Preto sa vzdávate akéhokoľvek nároku na vymáhanie škôd spôsobených takýmto prístupom vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených spoločnosťou Keeper Security alebo jej personálom.

Zodpovednosť a obmedzenia

Softvér sa môže používať len na zákonné účely, a preto musíte súhlasiť, že ho nebudete zneužívať. Používaním Softvéru súhlasíte, že budete dodržiavať všeobecné podmienky používania:

nebudete nahrávať, uverejňovať, posielať ani inak rozširovať žiadne materiály obsahujúce softvérové vírusy, trójske kone, červy, súbory alebo programy vytvorené so zámerom rušiť, meniť alebo obmedziť používanie softvéru, prístup k nemu alebo jeho funkčnosť,

nebudete nahrávať, uverejňovať, posielať ani inak nerozširovať materiály, ktoré sú nezákonné, pornografické, urážlivé alebo pohoršujúce,

nebudete nahrávať, uverejňovať, posielať ani inak rozširovať materiály, ktoré narúšajú vlastníctvo, súkromie, podmienky používania alebo práva ostatných na duševné vlastníctvo,

nebudete vykonávať spätné inžinierstvo, meniť, modifikovať, ilegálne vstupovať, prekladať, kopírovať, šíriť, prisľubovať, prideľovať, prenášať, tvoriť odvodené práce, zneužívať, narúšať fungovanie alebo a poškodzovať žiadnu časť softvéru prevádzkovanú back-endovými systémami spoločnosti Keeper Security,

nebudete používať SDK a API žiadnym spôsobom, ktorým sa replikuje alebo snaží nahradiť základný používateľský zážitok či funkčnosť Softvéru, inými produktmi alebo službami,

nebudete sa pri požiadavke o autorizáciu na používanie SDK alebo API snažiť ukrývať, tajiť ani maskovať svoju identitu, identitu vašich služieb alebo softvérových aplikácií.

Pokiaľ nie ste autorizovaným predajcom softvéru, nesmiete zobrazovať, kopírovať, reprodukovať, licencovať ani šíriť softvér, žiadnu jeho časť, žiadnu dokumentáciu poskytnutú v súvislosti so softvérom ani žiadny obsah vrátane informačných materiálov od spoločnosti Keeper zaslaných v súvislosti so softvérom.

Spoločnosť Keeper Security môže podľa vlastného uváženia odstrániť obsah a zablokovať prístup používateľa k akémukoľvek obsahu, ktorý uzná za nezákonný, výhražný, pornografický, urážlivý, pohoršujúci alebo porušujúci práva inej osoby na duševné vlastníctvo alebo zákonné práva.

Softvér a podpora

Na poskytovaný softvér sa vzťahuje táto licencia a jej zmeny vykonávané spoločnosťou Keeper Security Inc., ako aj všetky pokyny, pravidlá alebo prevádzková politika, zavedené spoločnosťou Keeper Security Inc., tak ako môžu byť z času na čas zverejnené (pričom súčasťou týchto pravidiel je, no nie výlučne, Politika používania osobných údajov spoločnosti Keeper).

Informácie o autorských právach, patentoch a ochranných známkach

Softvér Keeper a informácie, ktoré obsahuje, sú majetkom spoločnosti Keeper Security a sú chránené zákonom USA o autorských právach, ochranných známkach, medzinárodných dohodách a inými zákonmi o duševnom vlastníctve pred neoprávneným kopírovaním a rozširovaním. Napríklad Keeper, Password Keeper, Keeper DNA a logá Keeper sú registrované ochranné známky spoločnosti Keeper Security podľa platných zákonov Spojených štátov a iných krajín. Apple, logo Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Amazon Web Services a logo „Powered by Amazon Web Services“ sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách. Názvy alebo logá ďalších softvérov alebo služieb objavujúce sa v softvéri sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Keeper Security a/alebo príslušných vlastníkov. Neprítomnosť názvu alebo loga softvéru alebo služby na tomto zozname neznamená stratu práv spoločnosti Keeper Security na ochrannú známku alebo iné duševné vlastníctvo súvisiace s tým názvom alebo logom. Pokyny týkajúce sa značky Keeper a podmienky používania log a farieb spoločnosti Keeper sa nachádzajú tu.

Aplikácia Keeper je chránená patentmi USA č. 8 656 504, 9 294 476, 9 465 786, 8 868 932 a 8 738 934. Ďalšie patenty sú v procese schvaľovania.

Softvér a podpora

Keeper Security vám môže na základe vlastného rozhodnutia a bez akejkoľvek povinnosti poskytovať podporu alebo modifikácie SDK alebo API. Keeper Security môže kedykoľvek takúto podporu upraviť, ukončiť alebo ju prestať poskytovať, a to vrátane dostupnosti alebo kontinuity SDK alebo API.

Poplatky a platby

Spoločnosť Keeper Security investovala a naďalej investuje do SDK a API zásadné finančné prostriedky. SDK a API sú bezplatné a vo forme otvoreného zdroja pre zaregistrovaných používateľov aplikácie Keeper. Ak však budete používať SDK alebo API zásadne intenzívnym spôsobom alebo vyžadovať konkrétne prispôsobenie na komerčné využitie pre používateľské účty, Keeper Security si vyhradzuje právo účtovať si za týmto účelom poplatky.

Právo na zrušenie prístupu

Keeper Security môže podľa vlastného uváženia ihneď zrušiť váš prístup k softvéru bez vrátenia peňazí, ak je presvedčená, že ste porušili ktorékoľvek z podmienok používania.

Súlad so zákonmi. Monitorovanie.

Tento softvér môžete používať len v súlade s touto zmluvou. Zaväzujete sa nepoužívať tento softvér spôsobom, ktorý by bol porušením akéhokoľvek miestneho, štátneho alebo federálneho zákona v Spojených štátoch amerických, ako aj v krajine používania.

Náhrada škody

Týmto sa zaväzujete brániť, odškodniť a ochraňovať spoločnosť Keeper Security, jej obchodných partnerov, dodávateľov tretích strán, poskytovateľov licencií, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, distribútorov a agentov v prípade akýchkoľvek škôd, strát, zodpovednosti, vyrovnania či výdavkov (vrátane nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie) v súvislosti s akýmkoľvek nárokom či úkonom (i) v dôsledku akéhokoľvek údajného porušenia týchto podmienok používania, (ii) v dôsledku obsahu alebo účinkov akýchkoľvek správ distribuovaných vami prostredníctvom softvéru alebo (iii) inak vzniknutým či súvisiacim s používaním softvéru z vašej strany. Okrem toho beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť Keeper Security má právo vymáhať škody v prípade, že použijete softvér na nezákonné účely, nezákonným spôsobom alebo spôsobom v rozpore s podmienkami týchto podmienok používania, pričom tieto škody môžu zahŕňať priame, nepriame, osobitné, náhodné, skryté, implicitné alebo následné škody.

Práva na duševné vlastníctvo vo vašom obsahu

Súhlasíte, že softvér nebudete používať na nahrávanie či prenos žiadnych zoznamov kontaktov, oznámení ani obsahu akéhokoľvek typu, ktorý by znamenal porušenie alebo odcudzenie akýchkoľvek práv akejkoľvek strany. Odovzdaním nápadov, myšlienok, vynálezov či obsahu na túto webovú stránku alebo ich používaním v súvislosti so softvérom vyjadrujete súhlas s tým, že odovzdaný materiál nemá v žiadnom ohľade dôverný charakter. V prípade takéhoto odovzdania súhlasíte, že nebudete odosielať ani odovzdávať spoločnosti Keeper Security ani iným tretím stranám s využitím Softvéru, žiadnu komunikáciu ani obsah, ktorý porušuje alebo nedodržiava práva akýchkoľvek iných strán. Ak odošlete spoločnosti Keeper Security akékoľvek obchodné informácie, nápady, koncepcie alebo vynálezy emailom, beriete na vedomie, že takto odoslaný obsah nie je dôverný, bez ohľadu účely. V prípade odoslania akéhokoľvek obsahu spoločnosti Keeper Security alebo jej odoslania akýchkoľvek obchodných informácií, nápadov, koncepcií alebo vynálezov emailom, automaticky potvrdzujete alebo zaručujete, že vlastník takéhoto obsahu alebo duševného vlastníctva výslovne udelil spoločnosti Keeper Security neexkluzívnu, bezplatnú, trvalú, neodvolateľnú a celosvetovú licenciu na jeho používanie, reprodukciu, vytváranie z neho odvodených diel, ako aj na úpravu, zverejňovanie, editovanie, prekladanie, distribúciu, predvádzanie a zobrazovanie takéhoto obsahu, a to akýmkoľvek spôsobom. Rovnako platí, že akékoľvek odoslanie zdrojového kódu do depozitára GitHub spoločnosti Keeper, ako napríklad doplnky alebo zlepšenia funkcií s využitím SDK alebo API, môžu byť využité alebo zverejnené spoločnosťou Keeper Security na využívanie inými používateľmi aplikácie Keeper.

Bezpečnostné upozornenie a pravidlá poskytovania informácií

Keeper Security takes extensive measures to protect and safeguard its internal infrastructure, Software, intellectual property, stakeholders and its customers. In using the Software, you may provide information about yourself or your employer (such as name, contact information, or other registration information) to Keeper Security. Keeper Security may use this information and any technical information about your use of the Software to tailor its presentations to you, facilitate your movement through the Software or communicate separately with you. If you purchased the Software as a result of solicitation by a channel partner of Keeper Security, Keeper Security may share your information with the channel partner and the channel partner may share related information with Keeper Security. Keeper Security will not provide your contact information to companies you have not authorized for that purpose unless required by law.

Please read our Privacy Policy. If you are a security researcher or security expert, please be advised that any notifications made to Keeper Security by you, involving a purported security vulnerability of our Software and/or infrastructure will be investigated and acted upon swiftly for timely remediation. Keeper welcomes collaboration with security researchers on potential opportunities of responsible disclosure. Please contact us at security@keepersecurity.com.

Keeper welcomes input and feedback about its Software and systems from security researchers. The unauthorized access to Keeper Security's systems, Software and/or a user’s device which runs Keeper is against the law. Furthermore, the threat of maliciously disclosing or actual malicious disclosure of any purported weakness, security flaw or degradation of our Software or systems (which are proprietary and property of Keeper Security) will be treated as a breach and unauthorized access to Keeper systems.

Ak zistíme, že nejaký subjekt alebo osoby sa pokúšali vykonávať spätné inžinierstvo, prenikať alebo narušiť náš Softvér, infraštruktúru alebo zariadenia používateľov (čoho súčasťou môžu byť aj narušenia alebo využívanie slabín operačných systémov vytvorených alebo používaných niektorým z našich strategických EOM partnerov), budeme okamžite reagovať – či už vo forme žaloby alebo odovzdania celého prípadu miestnym, štátnym alebo federálnym inštitúciám presadzujúcim zákonnosť.

Odmietnutie záruk a opravných prostriedkov

Súhlasíte, že používate Keeper na vlastné riziko. Keeper Security nezaručuje, že aplikácia Keeper bude fungovať bez prerušenia alebo bez chýb, ani neposkytuje žiadnu záruku vzhľadom na výsledky, aké možno očakávať od jej používania. Softvér sa poskytuje „tak, ako je“ a Keeper Security odmieta akékoľvek záruky, výslovné alebo odvodené, vrátane, avšak nielen, odvodené záruky predajnosť, vhodnosti na konkrétny účel a neprerušovania.

Vašou jedinou a výlučnou nápravou v prípade zlyhania alebo nefunkčnosti Softvéru bude žiadať od spoločnosti Keeper Security, aby vyvinula komerčne zmysluplné úsilie na úpravu alebo nápravu Softvéru. Keeper Security vykonáva pravidelné opravy, vylepšenia a inovácie svojho Softvéru pre lepšie používanie všetkými zákazníkmi s predplatným.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ KEEPER SECURITY ANI ŽIADNI JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA SLUŽIEB, OBCHODNÍ PARTNERI, POSKYTOVATELIA INFORMÁCIÍ, POSKYTOVATELIA ÚČTOV, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, AKO ANI ÚRADNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, DISTRIBÚTORI ANI AGENTI, NEBUDÚ V MAXIMÁLNEJ MIERE UMOŽNENEJ ZÁKONMI A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADE ŽIADNEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, DELIKTU, ZMLUVY ALEBO INÝM SPÔSOBOM, ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ INEJ OSOBE ZA ŽIADNE FINANČNÉ ŠKODY, ČI UŽ PRIAME, NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, UKRYTÉ, ZÁVISLÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ KEEPER SECURITY BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD, AKO ANI ZA ŽIADNE NÁROKY AKÝCHKOĽVEK INÝCH STRÁN.

V PRÍPADE, ŽE I NAPRIEK USTANOVENIU VEDENÉMU VYŠŠIE, BUDE SPOLOČNOSŤ KEEPER SECURITY UZNANÁ ZA ZODPOVEDNÚ ZA ŠKODY Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV, A BEZ OHĽADU NA FORMU POSTUPU (ČI UŽ VO FORME ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA SOFTVÉR ALEBO INAK), MAXIMÁLNA SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI KEEPER SECURITY VOČI VÁM, AKÁ BY MOHLA NASTAŤ VO VZŤAHU K TEJTO ZMLUVE, SA BUDE OBMEDZOVAŤ NA SUMU, AKÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR POČAS TROCH (3) MESIACOV PRED PRIPÍSANÍM REÁLNEHO NÁROKU, A PO ODPOČÍTANÍ AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD, KTORÉ VÁM PREDTÝM ZAPLATILA SPOLOČNOSŤ KEEPER SECURITY POČAS OBDOBIA DANÝCH TROCH (3) MESIACOV. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE TAKÉTO OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁŠ KONKRÉTNY PRÍPAD.

Obmedzenia vzhľadom na osoby, vývoz Softvéru alebo technické údaje

Týmto zaručujete, že nie ste „osoba, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia“. Na účely tejto zmluvy platí, že ste „osoba, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia“ v prípade, že vy alebo akýkoľvek úradník, riaditeľ alebo kontrolný podielnik subjektu, v ktorého mene používate Softvér, je (1) občanom alebo subjektom fungujúcim podľa zákonov krajín Kuba, Irán, Sýria alebo akejkoľvek inej krajiny, s ktorou majú občania USA zakázané účastniť sa akýchkoľvek transakcií, tak ako to môže z času na čas špecifikovať Fond štátneho majetku USA (U.S. Treasury Department); (2) boli ste určení Fondom štátneho majetku USA (U.S. Treasury Department) ako osobitne označený občan alebo inštitúcia vykonávajúca závažné aktivity prania špinavých peňazí; (3) uvedení Fondom štátneho majetku USA (U.S. Treasury Department) na zozname nežiaducich osôb alebo zozname osôb či subjektov vykonávajúcich teroristickú činnosť; (4) zúčastňujete sa aktivít týkajúcich sa nukleárnych, raketových, chemických alebo biologických zbraní, ktorých sa nesmú zúčastňovať americkí občania bez udelenia príslušnej licencie vládou USA, alebo (5) ste ich vlastnili, ovládali, resp. ste konali v mene osoby, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia. Ak sa počas trvania platnosti tejto zmluvy stanete osobou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia“ musíte o tom upovedomiť spoločnosť Keeper Security do dvadsaťštyri (24) hodín, a spoločnosť Keeper Security bude mať právo ukončiť voči vám akékoľvek záväzky, a to s okamžitou platnosťou a bez ďalšej zodpovednosti voči vám, avšak bez zrušenia platnosti vašich nesplnených záväzkov voči spoločnosti Keeper Security.

Súhlasíte, že nebudete používať Softvér na vykonávanie alebo uľahčovanie akýchkoľvek transakcií s osobou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia, okrem prípadov, keď to môže byť výslovne a vopred písomne schválené vládou USA. Nesmiete odoberať ani vyvážať zo Spojených štátov amerických, ani umožniť vyvážanie či opätovné vyvážanie zo Spojených štátov amerických, žiaden tu uvedený Softvér, vrátane technických údajov, pokiaľ by to znamenalo porušenie akýchkoľvek obmedzení, zákonov alebo nariadení Spojených štátov amerických alebo akejkoľvek inej relevantnej krajiny.

Prepojenia na webové stránky tretích strán

Tento Softvér umožňuje používateľom používať prepojenia na webové stránky tretích strán, ktoré nepatria spoločnosti Keeper Security. Tieto prepojenia sú vám poskytované pre pohodlnejšie používanie a spoločnosť Keeper Security neberie zodpovednosť za obsah žiadnych cieľových webových stránok. Akákoľvek webová stránka, ktorá nepatrí spoločnosti Keeper Security, na akú získate prístup tejto stránky, je nezávislá od spoločnosti Keeper Security, ktorá nemôže žiadnym spôsobom kontrolovať obsah takejto webovej stránky. Navyše prepojenie na webové stránky, ktoré nepatria spoločnosti Keeper Security, nenaznačuje, že spoločnosť Keeper Security schvaľuje alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah či používanie takejto webovej stránky.

Odmietnutie odvodeného schválenia

V žiadnom prípade nebude referencia na tretie strany či na softvér tretích strán, môcť byť považovaná za schválenie alebo odporučenie spoločnosťou Keeper Security takejto tretej strany alebo softvéru poskytovaného tretími stranami.

Politika používania osobných údajov

Politika používania osobných údajov spoločnosti Keeper Security sa nachádza na adrese https://keepersecurity.com/sk_SK/privacypolicy.html. Používaním nášho Softvéru prijímate a súhlasíte so všetkými podmienkami, ustanoveniami a pravidlami našej politiky používania osobných údajov.

Celá zmluva

Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je neuplatniteľné alebo neplatné, platnosť takéhoto ustanovenia bude obmedzená alebo bude odstránené v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, takže tieto podmienky zostanú inak v plnej platnosti, funkčnosti a uplatniteľnosti.

Zrieknutie sa, oddeliteľnosť, úpravy a oznámenia

Spoločnosť Keeper Security a vy súhlasíte, že tieto podmienky používania sú kompletným a výlučným vyjadrením vzájomného porozumenia strán, ktoré nahrádza a ruší všetky predošlé písomné a ústne dohody, korešpondencie a iné spôsoby dorozumievania týkajúce sa predmetu týchto podmienok, a že akékoľvek zrieknutia a úpravy budú musieť byť vykonané písomnou formou obomi stranami, okrem prípadov, keď je tu uvedené inak. Žiadne omeškanie alebo vynechanie výkonu akéhokoľvek práva alebo nápravy v zmysle týchto podmienok alebo existujúcich zákonov či právnych úprav, a to ktoroukoľvek zo strán, nebude považované za zrieknutie sa týchto práv alebo ich nápravy. Keeper Security si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky používania a ich najaktuálnejšiu verziu bude zverejňovať na svojich webových stránkach. Vaše ďalšie používanie Softvéru vás bude zaväzovať na dodržiavanie takýchto upravených a prepracovaných podmienok používania. Keeper Security si vyhradzuje právo kontaktovať vás formou emailu, na úrovni zariadenia alebo v rámci Softvéru Keeper, s cieľom informovať vás o relevantných podujatiach alebo dôležitých zmenách týkajúcich sa vášho účtu.

Odmietnutie prostredníctva

Vaším používaním aplikácie Keeper nevzniká žiadny prostrednícky vzťah, partnerstvo, spoločný podnik ani zamestnanecký vzťah. Nemáte oprávnenie v žiadnom zmysle a ohľade na žiadny typ záväzku od spoločnosti Keeper Security.

Právny systém, miesto a jurisdikcia

Na zmluvu sa vzťahujú zákony štátu Illinois v Spojených štátoch amerických. Jurisdikciou v prípade akýchkoľvek právnych krokov týkajúcich sa Zmluvy budú štátne alebo federálne súdy nachádzajúce sa v meste Chicago, štát Illinois, provincia Cook.

Ďalšie informácie

V prípade akýchkoľvek otázok o používaní Softvéru Keeper alebo týchto podmienkach používania, nás môžete kontaktovať na adrese support@keepersecurity.com alebo poštovou zásielkou na adrese: CRM Management, Keeper Security, Inc., 850 W. Jackson Blvd, Suite 500, Chicago, IL 60607, USA.